Privacyverklaring
Prophetic-Insight gevestigd in Duitsland hierna te noemen “Prophetic-Insight” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Prophetic-Insight verwerkt je persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze privacyverklaring informeert Prophetic-Insight je over de manier waarop zij uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Prophetic-Insight worden aangeboden op https://johnengel-propheticinsight.com

Algemeen
Via de website www.johnengel-propheticinsight.com wordt allerlei informatie gedeeld over de activiteiten van de bediening. We hechten grote waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd over de verwerking van persoonsgegevens in het algemeen en persoonsgegevens op de website en andere sociale media in het bijzonder. Wanneer het gaat om persoonsgegevens wordt zorgvuldigheid en terughoudendheid betracht. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Doel van verwerking
Als internationale bediening hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band en betrokkenheid en het bijeenzijn rondom het Woord van God. Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor administratie, het organiseren van bijeenkomsten, elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen, et cetera.

Privacy
Persoonsgegevens worden alleen op de website of in andere sociale media gepubliceerd, wanneer dit nuttig is voor de uitoefening van een functie in de bediening. Hierin wordt steeds een zorgvuldige afweging gemaakt en wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van e-mailadressen met als domeinnaam prophetic-insight.com Indien foto’s van kerkelijke activiteiten worden geplaatst, dan worden gemeenteleden vooraf hierover geïnformeerd en kunnen zij aangeven als zij dit niet wensen. Alle foto’s worden vooraf gescreend. Bij publicatie van foto’s geldt een bepaalde terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe individuele personen erop staan. Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kunt u altijd bezwaar maken tegen plaatsing. Te plaatsen foto’s bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.

Verzamelen persoonsgegevens
Het is mogelijk dat Prophetic-Insight tijdens een lopende sessie gebruik maakt van functionele cookies via Google Analytics. Op de website worden algemene bezoekgegevens, zonder te identificeren, bijgehouden. Hierbij gaat het om het bijhouden van de bezochte pagina’s, de duur van de gebruikerssessie, apparaat type, gebruik webbrowser, de bezoekfrequentie en een gedeelte van het IP-adres. De cookies worden niet gedeeld met Google Analytics.

Externe internetpagina’s
Onze website bevat enkele links naar externe internetpagina’s. Prophetic-Insight is niet aansprakelijk voor het gebruik of inhoud van deze internetpagina’s.

Gebruik van uw persoonsgegevens
Wanneer u zich via de website aanmeldt, kan er gevraagd worden naar uw naam, uw e-mailadres of andere aanvullende gegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt om uw aanvraag intern in de bediening te kunnen behandelen. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Profetieën en Preken
Via de website zijn Profetieën en preken te beluisteren en te downloaden. Hiervoor geldt dat het maken van kopieën (met uitzondering van de thuiskopie voor eigen niet-commercieel gebruik door particulieren), aanpassingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van een profetie/preek in welke vorm of op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prophetic-Insight verboden is.

Publicaties
Als iemand kenbaar maakt iets te willen publiceren in één van de kerkelijke nieuwsbulletins (digitaal of op papier), dan gaan we er van uit dat de persoon daarmee toestemming geeft om dit uit te voeren zoals is aangegeven.

Beveiliging
Prophetic-Insight heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen en bezwaar
Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens of over ons privacy beleid, neem dan contact op met Prophetic-Insight. Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto waarop u zichtbaar bent, of tegen een andere vorm van publicatie van u in één van onze sociale media, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen naar privacy@johnengel-propheticinsight.com De betreffende informatie wordt dan zo spoedig mogelijk aangepast of verwijderd van het portal.

Contactgegevens
Voor de verwerking van persoonsgegevens is de AVG-contact persoon Dhr. John Engel. Hij is te bereiken via E-mail: privacy@johnengel-propheticinsight.com Prophetic-Insight behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Lees daarom regelmatig deze verklaring op onze website.